Nhà máy, FDI

Nhà máy EVERPIA Hưng Yên

Nhà máy Qisda Hà Nam

Nhà máy Camsys Vĩnh Phúc

Nhà máy Hoysung Quảng Nam

Nhà máy PATROn VINA Vĩnh Phúc

Nhà máy nhiệt điện Vân Phong

Nhà máy nhiệt điện Fomosa Hà Tĩnh

Nhà máy Kolon Bình Dương