Dự án camera chống cháy nổ hầm mỏ

Dự án camera chống cháy nổ hầm mỏ

Một dự án cung cấp thiết bị vỏ che chống cháy nổ của DNG tại hầm mỏ của một đơn vị tại Quảng Ninh

DNG cung cấp vỏ che camerac chống cháy nổ cho hầm mỏ