Nhà máy Doosung KCN Lương Sơn Hòa Bình

Nhà máy Doosung KCN Lương Sơn Hòa Bình

DNG cung cấp thiết bị và thi công hệ thống giám sát an ninh cho Nhà máy Doosung tại KCN Lương Sơn Hòa Bình

DNG cung cấp thiết bị cho dự án Doosung Hòa Bình