Giải pháp truyền dẫn quang Ethernet

Giải pháp truyền dẫn quang Ethernet

Vòng S Gigabit

Trước & Sau khi chặn

Giải pháp mạng 10Gigabit